« آرامش از من شروع می شود»

من دکتر شبنم نادری هستم. دکترای مدیریت کسبوکار‌ و مربی بیزیس کوچینگ بانوان اینجا هستم تا بهت کمک کنم حال خودت و کسب و کارت رو خوب کنی.‌ رو کمک من حساب کن .