اگر می‌خواهید برای رشد و تغییر خودتان سرمایه‌گذاری کنید.
اگر می‌خواهید راه‌های رسیدن به آرامش و رشد فردی را بیاموزید.
پس من، ورود شما را به این سفر جذاب خوش‌آمد می‌گویم.
دوره آموزشی «چله پروانگی»
با هدف رشد و توسعه فردی و در راستای ترویج تفکرمثبت توسط این مرکز تهیه شده‌است.
چهل فایل صوتی مهم که در آن به مفاهیم پایه قانون جذب، موفقیت و رسیدن به آرامش پرداخته شده است.